Cliëntenraad
Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke diversiteit binnen de Cliëntenraad.

Taak, samenstelling en benoeming Cliëntenraad
Stichting K-vriendelijk beschikt over een cliëntenraad zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie, de algemene belangen van de cliënten. De cliëntenraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en minimaal 3, maximaal 11 leden. Leden zijn cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. In de Cliëntenraad kunnen cliënten deelnemen die 18 jaar of ouder zijn of de wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige cliënten.
Doel is dat de leden een afspiegeling vormen van de verschillende doelgroepen binnen Stichting K-vriendelijk. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur, op voordracht van de cliëntenraad. De cliëntenraad en cliëntenraad ondersteuner zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe kandidaten. Werving en selectie van nieuwe leden geschiedt aan de hand van onderstaande profielomschrijving. Deze bevat de eisen waaraan de leden van de cliëntenraad dienen te voldoen.

Doel profielomschrijving
Hulpmiddel voor de werving en selectie van leden van de Cliëntenraad en het maken van een goede onderbouwde afweging voor de voordracht aan de Raad van Bestuur.

Wat vragen wij?
- Cliënten die in de organisatie verblijven of met regelmaat zorg ontvangen vanuit de organisatie.
- Het belang van de cliënten vooropstellen en participeren vanuit cliëntenperspectief.
- Interesse en plezier hebben in het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
- In staat zijn onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de organisatie.
- In staat zijn onderscheid te maken tussen het persoonlijke belang en van cliënten in het algemeen.
- Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
- Goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband).
- Goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
- Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
- Bereid zijn om een aantal uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en/of activiteiten, deelname aan scholing, werk- en projectgroepen en commissies.

Interesse in de cliëntenraad?
Als een cliënt zelf wil toe treden tot de cliëntenraad of voor het opvragen van informatie kan er contact worden opgenomen met de cliëntenraad ondersteuner. Er kan een verzoek tot contact worden achtergelaten via het kantoor telefoonnummer: 0529-760011 of per email: info@k-vriendelijk.nl.

Voor belangstelling in een functie als cliëntenraadslid dient er een persoonlijke motivatiebrief gestuurd worden via de mail of brief. Als de interesse kenbaar is gemaakt door middel van een motivatiebrief, dan volgt een motivatiegesprek met de ‘wervingscommissie’. Samen met de cliëntenraad ondersteuner, de voorzitter van de cliëntenraad en enkele leden wordt besproken wat de functie inhoudt en welke taken bij een nieuw lid zouden kunnen passen. Als beide partijen nog steeds enthousiast zijn, kan een nieuw lid 1 of 2 keer op proef meedraaien tijdens een vergadering. Hierbij wordt de agenda aangepast door de voorzitter en wordt er een geheimhoudingsplicht getekend door het nieuwe lid.