Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet), het geldt wel bij de Wet Langdurige zorg (WLz).
Bent u als cliënt niet tevreden over de zorg- en dienstverlening? Binnen onze stichting schenken wij veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Alle medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig als mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. 


Welke stappen kunt u ondernemen?

Gesprek met de desbetreffende medewerker
Als u niet tevreden bent kunt u dit het beste eerst bespreken met de medewerker op wie het betrekking heeft. Dan krijgt de medewerker ook de kans om iets te herstellen of verbeteren. Het bespreekbaar maken van de ontevredenheid leidt vaak al tot een oplossing.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Als een gesprek met de medewerker niet tot een goede oplossing leidt of u bent daar niet tevreden over, kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon behandelt uw vragen vertrouwelijk en zal proberen te bemiddelen. De bemiddeling is erop gericht om het vertrouwen te herstellen en de situatie naar tevredenheid op te lossen. Als u besluit om een klacht voor te leggen aan de klachtencommissie, kan de cliëntenvertrouwenspersoon u daarin ook adviseren en ondersteunen.

De cliëntenvertrouwenspersoon is mevrouw Nel Ezendam-Holzhauer, telefonisch bereikbaar via 06-13154747

Klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit 2 personen, een voorzitter en commissielid. De voorzitter en het commissielid zijn niet in dienst bij de stichting.
De klacht die u heeft en die door u schriftelijk is vastgelegd, moet naar de klachtencommissie worden toegestuurd per onderstaand adres:
Klachtencommissie Stichting K-vriendelijk
Bouwstraat 1
7730 CP Ommen

• De klacht die u heeft wordt door u schriftelijk vastgelegd en naar de klachtencommissie toegestuurd.
• Binnen 2 weken krijgt u een schriftelijke bevestiging dat de klacht door de commissie is ontvangen.
• De commissie kan u en de desbetreffende medewerker om nadere toelichting vragen (telefonisch en/of schriftelijk).
• De commissie kan u en de desbetreffende medewerker, als dit nodig is, uitnodigen voor een bijeenkomst om vragen te kunnen stellen.
• Middels een brief zal de commissie u op de hoogte brengen van hun uitspraak over uw klacht. Deze brief gaat ook naar de betrokken medewerker en het bestuur van de stichting.
• Het kan zijn dat de commissie in de brief ook aanbevelingen doet over hoe uw klacht opgelost zou kunnen worden.
• Als u in het gelijk bent gesteld moet de stichting, binnen een maand na de uitspraak, aan u laten weten of en welke maatregelen er genomen zullen worden naar aanleiding van de uitspraak.
• De stichting is niet verplicht om de uitspraak en aanbevelingen van de commissie op te volgen.


Wkkgz en de Wet langdurige zorg

Stichting K-vriendelijk is aangesloten bij het klachtenloket zorg en de geschillencommissie zorg. Als u een indicatie en financiering op basis van de Wet langdurige zorg (WLz) heeft is er ook de mogelijkheid om daar een beroep op te doen op het moment dat een gesprek, de CVP of de klachtencommissie niet tot een oplossing hebben geleid. Dit geldt dus niet voor indicaties en financiering op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke Ondersteuning zoals ook benoemd aan het begin van deze folder.

Voor meer informatie verwijzen we naar de websites
www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen  

www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg