b_568_0_16777215_0_0_images_Algemeen_13917713_l.jpg
De K van K-vriendelijk staat voor Klant en Kwaliteit. Stichting K-vriendelijk biedt begeleiding aan jeugdigen, volwassenen en ouderen.

Er kan sprake zijn psychosociale problemen, psychiatrische problematiek of een (licht) verstandelijke beperking.

Stichting K- vriendelijk biedt een aantal verschillende vormen van zorg- en dienstverlening;

Begeleiding individueel
De individuele begeleiding kan zowel bij jeugdigen als bij volwassenen van toepassing zijn.
De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvragen van de individuele cliënt en de directe omgeving.

Bij jeugdigen kan de begeleiding gericht zijn op:
  • Het ondersteunen en ontlasten van de ouders / verzorgers bij de extra zorg die een jeugdige nodig heeft om overbelasting te voorkomen, want door de beperking of diagnose is er extra toezicht en meer herhaling nodig en vaak duren alle praktische of opvoedkundige handelingen ook langer dan gebruikelijk.
  • Het begeleiden van een jeugdige bij het vergroten van de zelfredzaamheid, sociale contacten aangaan en onderhouden, aanbrengen van een (dag)structuur, plannen en uitvoeren van activiteiten.
Bij een volwassenen kan de begeleiding gericht zijn op:
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid en praktische vaardigheden op het gebied van de dagelijkse routine, het beheren van geld, administratie, boodschappen doen en koken van maaltijden, schoonmaken en wassen en reizen met het openbaar vervoer.
  • Tevens ook een (week)planning maken, sociale contacten aangaan en onderhouden, plannen en uitvoeren van activiteiten, oplossen van problemen en nemen van besluiten.
Begeleiding in groepsverband
Bij deze vorm van begeleiding worden jeugdigen of (jong) volwassenen in klein groepsverband begeleid. De groepsgrootte is minimaal 3 en maximaal 10 cliënten, waarbij 1 of 2 begeleiders aanwezig zijn. De begeleiding vindt vaak plaats op een woensdagmiddag, zaterdag of in de vakanties, maar het kan ook op een middag/avond buiten school- of werktijd plaatsvinden. De begeleiding vindt plaats in een locatie van stichting K-Vriendelijk.

De begeleiding in klein groepsverband is gericht op;
  • Contacten met anderen aangaan en onderhouden.
  • Sociale vaardigheden vergroten.
  • Weerbaarheid en assertiviteit vergroten.
  • Vrijetijdsinvulling en gezamenlijke activiteiten.


Dagopvang en logeeropvang 
De opvang is bedoeld om de ouders/verzorgers te ontlasten in de dagelijkse intensieve zorg. De jeugdigen verblijven samen met de begeleiding in het logeerhuis van stichting K-vriendelijk. Er kan zowel in de weekenden en vakanties als ook door de weeks gebruik gemaakt worden van het logeerhuis. De begeleiding die wordt geboden tijdens het verblijf is afgestemd op de zorgvragen van het individu en de groepssamenstelling. Tijdens het verblijf is er ruimte voor plezier en ontspanning vanuit een ‘huiselijke sfeer’. Er worden activiteiten georganiseerd, binnen en/of buiten de locatie. De jeugdigen komen in contact met andere leeftijdsgenoten en de sociale zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.

Opvoedkundige ondersteuning/Gezinsbegeleiding
Deze vorm van begeleiding is gericht op het gehele gezin. Er is bij het gezin sprake van opvoedings- en gezagsproblemen. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de draagkracht en verminderen van de draaglast. Door een gezinsbegeleider in te zetten proberen we een uithuisplaatsing te voorkomen. De begeleiding wordt binnen de thuissituatie geboden, zowel op momenten dat de kinderen thuis zijn in de vorm van pedagogische ondersteuning als gespreksvoering met ouders alleen. Hoe vaak de gezinsbegeleider in het gezin aanwezig is wordt in overleg afgesproken.

De gezinsbegeleider richt zich op het verbeteren van de opvoedingsrelatie en de communicatie tussen de ouders en het kind. De gezinsbegeleider doet dit onder andere door middel van inzicht gevende gesprekken, aanleren van opvoedkundige of praktische vaardigheden en door informatie/voorlichting te geven aan zowel de ouders als de kinderen.
De gezinsbegeleider kan ook begeleiden in het voorbereiden van gesprekken met derden die betrokken zijn bij (de hulpverlening van) het gezin. Na verloop van tijd kan de begeleiding minder intensief worden. Dan is er sprake van begeleiding die zich laagfrequent richt op het vasthouden van het geleerde om een terugval te voorkomen en er is iemand betrokken bij het gezin die bij nieuwe vragen die kunnen ontstaan direct kan handelen.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Samen met de school probeert het SMW het welbevinden van leerlingen te bevorderen door hun competenties te versterken. Dit vergroot hun kansen om hun schoolopleiding zo goed mogelijk te kunnen volgen en deze met positief resultaat af te ronden. De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van stichting K-vriendelijk. De schoolmaatschappelijk werker verricht zijn werkzaamheden in overleg met de directeur van de school. Het SMW richt zich op de driehoek leerling – ouders – school. Hierbij staat het belang van de leerling centraal. De begeleiding van het SMW is er op gericht de ontwikkeling van de leerling optimaal te laten verlopen. In een jaarlijks werkplan wordt vastgelegd op welke onderdelen het komende schooljaar het accent wordt gelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de taken zoals deze zijn beschreven door de functiegroep SMW van de NVMW (Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werk).

Begeleid zelfstandig wonen
Bij deze vorm van begeleiding woont de cliënt geheel zelfstandig en komt er op afgesproken momenten een begeleider. Dit kan variëren van 1 keer per dag, 1 keer per week tot 1 keer per maand afgestemd op de behoefte van de cliënt. De begeleiding is gericht op het zelfstandig (kunnen) blijven wonen. De begeleiding kan gericht zijn op budgettering, de post en administratie lezen en afhandelen, voorbespreken van gesprekken met derden, problemen oplossen en besluiten nemen, conflicten (leren) hanteren, aanbrengen van structuur en de dagelijkse routine. 

Beschermd wonen
Er zijn 2 doelgroepen binnen beschermd wonen; jeugdigen en volwassenen. 

Jeugdigen 
Jeugdigen tot 18 jaar met een ZorgZwaartePakket (ZZP) WLz of Jeugdwet indicatie. Er is sprake van opvoedkundige problematiek, psychiatrische problematiek, psychosociale problemen of een (licht) verstandelijke beperking.
De jeugdige heeft een daginvulling in de vorm van school, stage of dagbesteding of wordt door stichting K-Vriendelijk geholpen om dit te realiseren. Er is ook de mogelijkheid om ter voorbereiding op het beschermd of begeleid zelfstandig wonen een periode in het logeerhuis te verblijven. Hier kan dan gericht getraind worden en de praktische vaardigheden worden vergroot die nodig zijn om zo zelfstandig als mogelijk te wonen.

Volwassenen 
Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar met een ZorgZwaartePakket (ZZP) WLz of een WMO indicatie. Er is sprake van psychiatrische problematiek, psychosociale problemen of (licht) verstandelijke beperking.
De cliënten moeten een dag invulling hebben in de vorm van school, werk, stage of dagbesteding of wordt door stichting K-Vriendelijk geholpen om dit te realiseren. Er is sprake van vrijwillige plaatsing, dus de cliënten zijn zelf gemotiveerd voor het verblijf binnen het beschermd wonen.

Bij deze vorm van begeleiding woont de cliënt in een huurwoning van stichting K-vriendelijk wonen en de begeleiding wordt geboden vanuit stichting K-vriendelijk. Er is sprake zijn van gescheiden wonen en zorg. De cliënt heeft een woonomgeving nodig waar hij/zij zo zelfstandig als mogelijk kan wonen, maar in de veiligheid van voldoende begeleiding en structuur. In de begeleiding is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. In de nachturen is er afhankelijk van de locatie wel of geen directe begeleiding aanwezig, maar er is altijd een bereikbaarheidsdienst waar een beroep op kan worden gedaan.


Budgetbegeleiding (vrijwillig) 
Stichting K-vriendelijk biedt begeleiding bij de persoonlijke administratie en financiën op vrijwillige basis. We willen graag preventief werken en de zelfredzaamheid vergroten door het budgetteren en de administratie samen met de cliënten te doen. We doen dit samen met de cliënt er is geen sprake van overname. In onze visie is overname geen lange termijn oplossing omdat hierdoor geen verandering in de oorzaak komt. Het is belangrijk dat er aandacht besteedt wordt aan de oorzaak van het probleem waardoor men leert om problemen te voorkomen of anders op te lossen. Er kan soms ook sprake zijn van een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek waardoor (enige) begeleiding altijd noodzakelijk blijft om een terugval of verergering te voorkomen.

We doen geen bewindvoering, schulphulpverlening of curatorschap. Als dit noodzakelijk is verwijzen wij door naar samenwerkingspartners of de GKB.


Bereikbaarheidsdienst
Stichting K-vriendelijk heeft een bereikbaarheidsdienst die buiten kantoordagen- en uren bereikbaar is voor medewerkers en cliënten bij crisissituaties of calamiteiten. De bereikbaarheidsdienst is te bereiken via 06- 15 85 81 86.